KVKK Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Türetim Ekonomisi Derneği (bundan sonra “TED” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, TED tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: 
Bilgilendirme formlarını kullanarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, TED tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenmektedir,
ilgili araçları kullanarak TED’e ilettiğiniz kişisel verileriniz, iletişim talebiniz üzerine size dönüş sağlanması, TED projelerine katılımınız ile alakalı gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, TED tarafından Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi amacıyla proje ile ilgili ortak ve paydaşlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

TED, yine yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki sunucularda barındırma (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dışkaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) ve kişisel verileri aktarma hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz TED tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla elektronik ortamda doldurulan formlar üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesine paralel olarak açık rızaya gerek olmaksızın; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında TED tarafından kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler başvuru sahibinin 4.dönem çekirge eğitim programına kabul edilmemesi halinde KANUN’da gösterilen süreler içinde imha edilir. Bu imha işlemi kişisel verilerin paylaşıldığı ve aktarıldığı durumlarda paylaşılan ve aktarılan kişi ve kuruluşlar tarafından da uygulanması için Veri Sorumlusu tarafından gerekli hukuki ve idari tedbirler alınır.

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) İlgili kişinin Hakları 
i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu talebin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi) KANUN’un 7 nci maddesinde 1 öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu talebin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı vardır.
b) İlgili Kişinin Haklarını Kullanması
İlgili kişiler yukarıdaki haklarını info@turetim.org adresine e-posta göndererek kullanabilirler. Bu talepler Veri Sorumlusu tarafından 30 gün içinde yanıtlanır.

%d blogcu bunu beğendi: